ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ

ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบป่าชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา  ก่อกำเนิดขึ้นในปี  พ.ศ.2525  โดยอาจารย์บังเอิญ  พรรณารายณ์
( อาจารย์ใหญ่ ) ได้ใช้เสถานที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาโดยการเข้าร่วม  โครงการพัฒนาโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทางด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม  ( พ.ร.ช.ส. ) “  ภายใต้การดำเนินการโดยอาจารย์ลัดดาวัลย์  กัญหาสุวรรณ  และคณะสิ่งแวดล้อมจากวิทยาลัยครูพระนครร่วมด้วนวิทยาลัยครูเพชรบุรีตลอดจน  ดร.  โจแอน  เวปป์และมิสเตอร์โทนี  เอดมอนด์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  จากวิทยาลัยกูริงกาน  ประเทศออสเตรเลีย  มาให้คำปรึกษาร่วมวางแผน  กำหนดบริเวณศึกษาและวางโครงร่างของกิจกรรมต่างๆในบทปฏิบัติการ รศ.ดร. กำพล  อิศรางกูร  ณ อยุธยา  จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย ได้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการตรวจร่างและให้ข้อแนะนำเพื่อแก้ไขบทปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม  ดร. พิศาล  สร้อยสุหร่ำ ได้เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ( UNESCO ) สนับสนุนงบประมาณในการสร้างสะพานไม้เนื้อแข็ง  กว้าง 0.75 เมตร  ยาว  130  เมตร ผ่านป่ายื่นลงไปในทะเล  เพื่อใช้ในการศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อต้องการให้โรงเรียนต่างๆ หันมาสนใจที่จะใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนของตนเองสอนเรื่องวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม  ใช้เวลาวางแผนและเตรียมการประมาณ 4 ปี จึงเริ่มเปิดให้นักเรียนและนักศึกษาไดเข้ามาศึกษาในปี  พ.ศ.2529  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทางโรงเรียนเป็นเพียงสถานที่ให้ศึกษาเท่านั้น  โดยคณะที่เข้าศึกษาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งเป็น ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ขึ้นภายในโรงเรียน โดยดำเนินการต่อจาก โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป

ปี พ.ศ. 2537 ทางศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพานต่อจากสะพานไม้เดิม เพิ่มขึ้นอีก 40 เมตร และทางศูนย์ฯ เองได้สร้างสะพานไม้เข้าไปในป่าอีกด้านหนึ่ง และใน พ.ศ. 2541 ทางศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมทั้งสองด้านของป่าชายเลนเพื่อใช้ประโยชน์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนโดยไม่ต้องเดินย้อนกลับ

ปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ จัดสถานที่สำหรับการอนุรักษ์และศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านป่าชายเลน พร้อมทั้งเปิดให้บริการให้ความรู้เรื่อง ป่าชายเลน แก่นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปในลักษณะของการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับนักเรียนและนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านป่าชายเลน ทั้งผู้เยี่ยมชมในลักษณะของการเยี่ยมชมแบบไป-กลับ และแบบการพักค้างคืน โดยมีลักษณะของการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเดินชมสภาพป่าชายเลน การรับฟังการบรรยายเรื่องป่าชายเลน การฝึกปฏิบัติการเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งในการศึกษาและทำบทปฏิบัติการดังกล่าวได้ใช้ขบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข้อสรุปต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การนั่งเรือชมทัศนียภาพและชมการประกอบอาชีพบริเวณชายฝั่ง การชมการทำนาเกลือและการลุยเลนหาหอยแครง เป็นต้น รวมทั้งทางศูนย์ฯ ได้มีห้องแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านนิเวศป่าชายเลนเพิ่มเติม
 

Copyright © 2003 Bangtaboonwittaya School.
All Rights Reserved.